له موږ سره اړیکه

پته

غزنی ،افغانستان

د اړیکې شمیره

+93780558555

ایمیل

shamlaradio@gmail.com