دیني خپرونې
This is some title

This is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleThis is some titleTh...له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو ۳۱مه کلیزه

له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو ۳۱مه کلیزهله افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو ۳۱مه کلیزهله افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو ۳۱مه کلیزهله افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو ۳۱مه کلیزهله افغانستان...