'خپلو اولادونو لس کاله د مور مړی په یخچال کې ساتلی و'

شریک کول په   

  

نور خبرونه