غني: د نژدې څلور زره امریکایي پوځیانو وتل به پر وضعیت هېڅ اغېز ونلري

شریک کول په   

  

نور خبرونه