په غزني کې د سرتیرو ملي ورځ ونمانځل شوه

شریک کول په   

  

نور خبرونه