د ننګرهار دولتي ورځپاڼه سل کلنه شوه.

شریک کول په   

1398-کب-25  

نور خبرونه