دکرونا له امله رخصتیو په ختیځ کې زرګونه زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړې

شریک کول په   

  

نور خبرونه