نړۍ خبرونه
محمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو

محمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شومحمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شومحمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شومحمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلا...


  


محمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو

محمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شومحمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شومحمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شومحمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلا...


  


غني: د نژدې څلور زره امریکایي پوځیانو وتل به پر وضعیت هېڅ اغېز ونلري

غني: د نژدې څلور زره امریکایي پوځیانو وتل به پر وضعیت هېڅ اغېز ونلريغني: د نژدې څلور زره امریکایي پوځیانو وتل به پر وضعیت هېڅ اغېز ونلريغني: د نژدې څلور زره امریکایي پوځیانو وتل به پر وضعیت هېڅ اغېز و...


  


امریکايي چارواکي: طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي

امریکايي چارواکي: طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخليامریکايي چارواکي: طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخليامریکايي چارواکي: طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخليامریک...